Stadgar
Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL
Antagna på Årsmöte 2021-03-20
och Årsmöte 2022-03-19

Föreningens namn
§ 1. Föreningens namn är Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL.

Föreningens säte
§ 2. Föreningens säte är den kommun som vid var tid är registrerad hos skatteverket.
Föreningen skall ha sitt säte i den kommun där ordförande har sin
folkbokföringsadress.

Vid det fall att föreningen är part i mål som är anmäld till tvist i allmän domstol,
antingen som kärande eller som svarande, skall föreningens säte behållas tills dess
att tvisten är avslutad.

Föreningens syfte
§ 3. FSL är en politiskt, religiöst och övrigt obunden ideell riksförening.
3.1. FSL skall verka för att ta tillvara natur, landskap och boendemiljö av skilda
slag i Sverige.

3.2. Föreningen skall aktiv arbeta för att tillvarata sveriges invånares rätt till sitt
landskap och skall sträva efter att tillvarata sveriges invånares rätt, inflytande
och delaktighet i politiska beslut såväl som myndighetsbeslut, som berör
förändringar av landskapet. I förening med den svenska grundlagens mening
att all makt skall utgå från folket, såväl som i förening med internationell rätt.

3.3. Föreningen skall aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt
påverkar människors boendemiljö samt landskapens och naturens särart och
vårt svenska kulturarv.

3.4. Föreningen skall sträva efter att genom en bred förankring i landet vara en
trovärdig remissinstans för myndigheter och förvaltningar i Sverige såväl som
EU vad gäller aktuella frågor som rör svensk natur och svenska invånares
livsmiljö.

Ekonomiskt ansvar
§ 4. Endast föreningens tillgångar skall svara för dess ekonomiska förbindelser.

Medlemmar
§ 5. FSL består av lokala och regionala föreningar anslutna till FSL samt enskilda
personer vilka omfattar föreningens syften.

5.1. Privatperson som är medlem i ansluten lokal förening är tillika medlem i FSL.
Styrelsen skall anta envar som söker medlemskap och som omfattar
föreningens syften.

5.2. Styrelsen har rätt att utesluta en medlem som inte betalar de avgifter som
beslutas på årsmötet. Styrelsen har också rätt att utesluta medlem som grovt
bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningens
målsättningar och syften. Klagan på uteslutning skall framföras skriftligen till
styrelsen senast en månad före nästkommande årsmöte. Årsmötet fattar då
avgörande beslut i frågan.

5.3. Person blir medlem vid erläggande av gällande medlemsavgift. Efter två
månaders prövotid erhåller man rösträtt på årsmöte, se även § 6 allmänt
medlemsmöte.

Årsmöte
§ 6. Årsmötet är FSL:s högsta beslutande organ.

6.1. Varje närvarande person som omfattas av medlemskap enligt § 5 har en röst
på årsmötet. Fullmakter accepteras ej. Alla beslut fattas med enkel majoritet.

6.2. Årsmötet skall hållas under första kvartalet. Kallelse skall sändas ut till
direktanslutna medlemmar och anslutna föreningar senast fyra veckor före
årsmötet.

6.3. Varje medlem skall anmäla sin närvaro till årsmötet senast två veckor före
årsmötet för att behålla sin rösträtt.

6.4. Kallelsen skall innehålla dagordning och valberedningens förslag till val samt
de upplysningar som styrelsen finner erforderliga. Om det finns motförslag till valberedningens förslag skall dessa anmälas skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Övriga handlingar erhålles vid registreringen till årsmötet. Registreringen fungerar som röstlängd.
Endast röstberättigade medlemmar kan väljas till FSL:s olika befattningar.

Motioner
6.5. Motioner skall inkomma till styrelsen inom januari månads utgång.

Dagordning vid årsmöte
6.6. Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:

6.6.1. Mötets öppnande.

6.6.2. Val av ordförande för mötet.

6.6.3. Val av sekreterare för mötet.

6.6.4. Beslut om röstlängdens fastställande.

6.6.5. Val av två justeringspersoner att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringspersonerna är tillika rösträknare.

6.6.6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

6.6.7. Föredragning av verksamhetsberättelse.

6.6.8. Föredragning av årsredovisning, resultat- och balansräkning för det
gångna året.

6.6.9. Föredragning av revisorernas berättelse.

6.6.10. Beslut rörande ansvarsfrihet för FSL:s styrelse för det gångna året.

6.6.11. Val av en styrelseordförande på ett år.

6.6.12. Val av övriga styrelseledamöter.

6.6.13. Val av minst två suppleanter.

6.6.14. Val av två revisorer samt en ersättare på ett år.

6.6.15. Val av valberedning på ett år bestående av minst tre ledamöter varav
en skall vara sammankallande.

6.6.16. Fastställande av medlemsavgifter och arvoden.

6.6.17. Behandling av motioner och styrelsens förslag.

6.6.18. Årsmötets avslutning.

Medlemsmöten, extra årsmöte
§ 7. Mellan ordinarie årsmöte kan FSL hålla det antal möten som styrelsen finner
erforderliga för verksamheten. Extra årsmöte skall sammankallas om 1/3 av
föreningens röstberättigade medlemmar eller styrelsen så begär.

Styrelse
§ 8. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och därtill minst två suppleanter.

8.1. Ordföranden väljs på ett år.

8.2. Hälften av övriga ledamöter väljs på ett år och hälften väljs på två år.

8.3. Det är valberedningens uppgift att se till att detta följs.

8.4. Styrelsen kan fatta beslut när minst tre ledamöter är närvarande.

8.5. Ordföranden har utslagsröst.

8.6. Styrelsen konstituerar sig själv frånsett ordförande.

8.7. Suppleanter har närvarorätt, yttranderätt men inte rösträtt.

8.8. Då suppleant ersätter ordinarie styrelseledamot har suppleanten rösträtt.

8.9. Protokoll skall på ordförandens ansvar föras över styrelsens beslut.
Protokollen skall hållas tillgängliga för FSL medlemmar som har rösträtt
genom inloggad hemsida.

8.10. Medlem skall i annat fall själv begära att få protokoll. Styrelsen kan
sammanträda fysiskt, per telefon eller genom annan elektronisk
kommunikation.

8.11. Styrelsen skall sammanträda inför årsmötet för att behandla inkomna
motioner, valberedningens förslag och gå igenom andra erforderliga
handlingar.

8.12. Styrelsen kan till olika möten kalla in adjungerade personer eller gäster.

Revisorer
§ 9. Revisorerna skall senast en månad före årsmötet lämna sin berättelse.

Ändring av stadgarna
§ 10. Dessa stadgar kan endast ändras av två på varandra följande årsmöten, varav ett
ordinarie och ett extra, eller två ordinarie, med minst en månads mellanrum.
Beslut om stadgeändring fattas med enkel majoritet.

Upplösning av Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL
§ 11. Beslut om FSL:s upplösning kan endast fattas av två på varandra följande årsmöten,
ett ordinarie och ett extra årsmöte med minst en månads mellanrum.
Beslut om upplösning fattas med enkel majoritet.
Kvarvarande tillgångar skall tillfalla forskning inom områden natur och miljö, som
årsmötet beslutar om.

Övrigt
§ 12. I övrigt gäller allmänna lagar, regler och rättspraxis kring ideella föreningar i Sverige.