Om du drabbas av prospektering för vindkraft

När vindkraftprojektörerna kommer till bygden är det pengar som styr

Vilka är vindkraftens profitörer?

Nu måste du/ni börja jobba om ni vill skydda er närmiljö. Tiden är dyrbar.

⦁ Gör en kontroll av ärendets handläggningsläge. Tag kontakt med din kommun (Plan och byggkontoret motsv). Vilka datum för överklaganden eller samrådssynpunkter gäller?

⦁ Begär ut alla handlingar i ärendet från kommunen och prospektören, bla protokoll från buller- och skuggsimuleringar (WindPro-protokollen)

⦁ Bli medlem i Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Bli medlem

⦁ Läs igenom handlingarna rörande planläggningen (från exploatören och/eller kommunen)

⦁ Bilda en förening eller ett nätverk och följ råden i handlingen nedan i tillämpliga delar.

Uppdatering av handlingen pågår

⦁ Lär dig mer om vindkraftens avigsidor

Uppdatering av handlingen pågår

⦁ Ordna ett eget informationsmöte i bygden och starta en egen hemsida eller Facebooksida.

⦁ Säkerställ att ni deltar i SAMRÅDSMÖTE som prospektören ordnar, och att ni informerar alla som berörs av etableringen, så att dessa kommer till samrådsmötet. Informera med flygblad och annonser om möjligt. Säkerställ ert deltagande och kontrollera att det verkligen handlar om ett SAMRÅDSMÖTE och inte ett vanligt INFORMATIONSMÖTE.

Gör gärna en protestlista att skriva på, eller ett blad som var och en kan lämna in.

⦁ Yttra er på samrådsmötet! Tipsa media om det förestående mötet. Visa att ni är många (om ni är det). Det är av värde om så många som möjligt reser sig upp och meddelar att de inte stöder vindkraftsetableringen.

⦁ Yttra er skriftligt över sakunderlag såsom samrådshandlingar, miljökonsekvensbeskrivning och beslut. Skicka kopior till kommun, länsstyrelse och prospektör, samt till media.

⦁ Säkerställ att ni har kontroll på ärendegången vid kommunen eller länsstyrelsen, så att ni inte missar viktiga datum.

⦁ Tänk på att tiden är dyrbar. Ju snarare och kraftigare ni aktiverar er, desto större sannolikhet att ni vinner stöd hos befolkningen och därmed politikerna i kommunen.

Försvara naturen – bli medlem i FSL
Medlem i Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL kan Du antingen bli i någon av våra lokala och regionala föreningar, eller som enskild medlem.
Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på . Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främst resekostnader. Vi kan aldrig konkurrera med industrin vad gäller ekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sveriges natur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bildande av lokalförening kan ske med hjälp av standardstadgar, läs här. Protokoll och stadgar skall insändas till Skatteverket varefter organisationsnummer erhålls