Våra värden

Vår vision är ett levande landskap, som präglas av vår svenska natur och vårt kulturarv, och där storskaliga etableringar av nya verksamheter styrs av förnuft och dialog.
Det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv utgörs idag av storskalig etablering av vindkraft. Utbyggnaden av vindkraften har för oss varit det område som med åren kommit att bli helt dominerande. Vi är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för de natur- och kulturvärden som hotas av vindkraftsutbyggnaden.

Vi vill att Sverige lever upp till Landskapskonventionens förpliktelser

värna om Sveriges vackra natur- och kulturmiljöer samt förhindra storskalig utbredning av industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för människor och djur.

synliggöra den pågående och planerade politikens biverkningar såsom miljöförstöring, minskad tillväxt, låg effektivitet och stora kostnader.

att samhällets stöd till förnyelse inom infrastruktur-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling samt genom effektiviseringar och investeringar snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.

att vindkraftsutbyggnaden och andra stora miljö-, och landskapspåverkande ingrepp genomlyses ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt.

Vår vision är ett levande landskap som präglas av vår svenska natur och vårt kulturarv och där storskaliga etableringar av nya verksamheter styrs av förnuft och dialog

Vårt arbete grundas på dialog och upplysning samt på respekt för andras åsikter. Vi har hög kompetens i frågor som rör vår hembygd. Vi är beredda att, när så krävs, kämpa med alla lagliga medel, för en bevarad god livsmiljö.
Våra medlemmars och anslutna föreningars behov styr vår verksamhet