Stadgar

Nedanstående stadgar har godtagits av medlemsmöte 2011-05-22 och av årsmötet 2011-07-03:

Stadgar i Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL

⦁ 1. Namn, säte och ändamål
Föreningens namn är Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL.
FSL är en politiskt och i övrigt obunden ideell riksförening.
Föreningen har sitt säte i Mullsjö kommun.
FSL skall verka för att ta tillvara natur- och livsmiljöintressen av skilda slag i Sverige. Föreningen skall aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer samt landskapens särart och vårt svenska kulturarv. Föreningen skall sträva efter att genom en bred förankring i landet vara en trovärdig remissinstans för myndigheter i aktuella frågor som rör svensk natur och livsmiljö.

⦁ 2. Ekonomiskt ansvar
Endast föreningens tillgångar skall svara för dess ekonomiska förbindelser.

⦁ 3. Medlemmar
FSL består av lokala och regionala föreningar anslutna till FSL samt enskilda personer vilka omfattar föreningens syften. Privatperson som är medlem i ansluten lokal förening är tillika medlem i FSL. Styrelsen skall anta envar som söker medlemskap och som omfattar föreningens syften.
Styrelsen har rätt att utesluta en medlem som inte betalar de avgifter som beslutas på årsmötet. Styrelsen har också rätt att utesluta medlem som grovt bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningens målsättningar och syften. Klagan på uteslutning skall framföras skriftligen till styrelsen senast en månad före nästkommande årsmöte. Årsmötet fattar då avgörande beslut i frågan.
Person blir medlem vid erläggande av gällande medlemsavgift. Efter två månaders prövotid erhåller man rösträtt på årsmöte, se även§ 4, och allmänt medlemsmöte.

⦁ 4. Årsmöte
Årsmötet är FSL:s högsta beslutande organ. Varje närvarande person som omfattas av medlemskap enligt§ 3 har en röst på årsmötet. Fullmakter accepteras ej. Alla beslut fattas med enkel majoritet.
Årsmötet skall hållas under första kvartalet. Kallelse skall sändas ut till direktanslutna medlemmar och anslutna föreningar senast fyra veckor före årsmötet. Varje medlem skall anmäla sin närvaro till årsmötet senast två veckor före årsmötet för att behålla sin rösträtt. Kallelsen skall innehålla dagordning och valberedningens förslag till val samt de upplysningar som styrelsen finner erforderliga. Om det finns motförslag till valberedningens förslag skall dessa anmälas skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Övriga handlingar erhålles vid ankomstregistreringen till årsmötet. Registreringen fungerar som röstlängd. Endast röstberättigade medlemmar kan väljas till FSL:s olika befattningar.
Motioner skall tillställas styrelsen senast två veckor före årsmötet.

⦁ 5. Agenda vid årsmöte
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
⦁  Mötets öppnande.
⦁  Val av årsmötets ordförande och sekreterare.
⦁  Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
⦁  Fastställande av dagordning.
⦁  Val av två protokolljusterare som tillsammans med ordföranden justerar  dagens protokoll.
De två protokolljusterarna är tillika rösträknare.
⦁  Fastställande av röstlängd.
⦁  Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna    året.
⦁  Föredragning av resultat- och balansräkning för det gångna året.
⦁  Revisorernas berättelse.
⦁  Beslut rörande ansvarsfrihet för FSL:s styrelse för det gångna året.
⦁  Val av en styrelseordförande på ett år.
⦁  Val av övriga styrelseledamöter.
⦁  Val av minst två suppleanter.
⦁  Val av två revisorer samt en ersättare på ett år.
⦁  Val av valberedning på ett år bestående av minst tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.
⦁  Fastställande av medlemsavgifter och arvoden.
⦁  Behandling av motioner och styrelsens förslag.
⦁  Årsmötets avslutning.

⦁ 6. Medlemsmöten, extra årsmöte

Mellan ordinarie årsmöte kan FSL hålla det antal möten som styrelsen finner erforderliga för verksamheten. Extra årsmöte skall sammankallas om 1/3 av föreningens röstberättigade medlemmar eller styrelsen så begär.

⦁ 7. Styrelse
Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och därtill minst två suppleanter. Ordföranden väljs på ett år. Hälften av övriga ledamöter väljs på ett år och hälften väljs på två år. Det är valberedningens uppgift att se till att detta följs. Styrelsen kan fatta beslut när minst tre ledamöter är närvarande. Ordföranden har utslagsröst. Styrelsen konstituerar sig själv frånsett ordförande. Suppleanter har närvarorätt, yttranderätt men inte rösträtt. Då suppleant ersätter ordinarie styrelseledamot har suppleanten rösträtt.
Protokoll skall på ordförandens ansvar föras över styrelsens beslut. Protokollen skall hållas tillgängliga för FSL medlemmar som har rösträtt genom inloggad hemsida. Medlem skall i annat fall själv begära att få protokoll. Styrelsen kan sammanträda fysiskt, per telefon eller genom annan elektronisk kommunikation. Styrelsen skall sammanträda inför årsmötet för att behandla inkomna motioner, valberedningens förslag och gå igenom andra erforderliga handlingar. Styrelsen kan till olika möten kalla in adjungerade personer eller gäster.

⦁ 8. Revisorer
Revisorerna skall senast en månad före årsmötet lämna sin berättelse.

⦁ 9. Ändring av stadgarna
Dessa stadgar kan endast ändras av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie och ett extra, eller två ordinarie, med minst en månads mellanrum. Beslut om stadgeändring fattas med enkel majoritet.

⦁ 10. Upplösning av Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL
Beslut om FSL:s upplösning kan endast fattas av två på varandra följande årsmöten, ett ordinarie och ett extra årsmöte med minst en månads mellanrum. Beslut om upplösning fattas med enkel majoritet. Kvarvarande tillgångar skall tillfalla forskning inom områden natur och miljö, som årsmötena beslutar om.

⦁ 11. Övrigt
I övrigt gäller allmänna lagar, regler och rättspraxis kring ideella föreningar i Sverige.